Skip to content
Home » Html Form Input Submit: Hướng Dẫn Sử Dụng Input Và Submit Trong Html

Html Form Input Submit: Hướng Dẫn Sử Dụng Input Và Submit Trong Html

HTML form with input type submit button || HTML and CSS

Html Form Input Submit

HTML Form Input Submit: Khái niệm cơ bản và sử dụng

HTML Form Input Submit là một phần quan trọng trong việc tạo ra các biểu mẫu trên trang web. Đây là một phần tử HTML dùng để tạo nút gửi trong một biểu mẫu, cho phép người dùng gửi thông tin từ biểu mẫu đến một máy chủ web để xử lý.

Các thuộc tính của HTML Form Input Submit
HTML Form Input Submit có các thuộc tính sau đây:

– `name`: Định danh cho phần tử, sử dụng để xác định thông tin được gửi lên máy chủ.
– `value`: Giá trị hiển thị trên nút submit.
– `disabled`: Vô hiệu hóa phần tử khi đặt giá trị là “disabled”.
– `form`: Xác định biểu mẫu mà phần tử thuộc về khi sử dụng nhiều biểu mẫu trên một trang.

Ví dụ về HTML Form Input Submit
Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng HTML Form Input Submit trong một biểu mẫu:

“`html
“`

Cách tạo một HTML Form Input Submit
Để tạo một HTML Form Input Submit, ta sử dụng thẻ `` với thuộc tính `type=”submit”` như sau:

“`html

“`

Xử lý sự kiện khi người dùng nhấn vào HTML Form Input Submit
Để xử lý sự kiện khi người dùng nhấn vào HTML Form Input Submit, ta sử dụng JavaScript. Ví dụ, ta có thể sử dụng hàm `addEventListener` để bắt sự kiện nhấn nút gửi:

“`html

“`

Các biểu mẫu HTML tiên tiến với HTML Form Input Submit
HTML Form Input Submit có thể được sử dụng để tạo ra các biểu mẫu tiên tiến và tùy chỉnh bằng HTML và CSS. Bạn có thể tạo các biểu mẫu theo ý muốn và áp dụng CSS để tạo giao diện hợp thời trang.

Lưu ý và hạn chế khi sử dụng HTML Form Input Submit
Dưới đây là một số lưu ý và hạn chế khi sử dụng HTML Form Input Submit:

1. Hạn chế về tùy chỉnh: HTML Form Input Submit khá hạn chế về tùy chỉnh giao diện. Bạn không thể thay đổi nút gửi một cách linh hoạt chỉ bằng CSS.
2. Thiếu tính năng AJAX: HTML Form Input Submit không hỗ trợ gửi dữ liệu một cách bất đồng bộ thông qua AJAX. Điều này yêu cầu tải lại trang hoặc chuyển đến trang mới sau khi gửi form.
3. Gửi dữ liệu không an toàn: Mặc định, HTML Form Input Submit gửi dữ liệu không được mã hóa qua giao thức HTTP. Để gửi dữ liệu an toàn, bạn cần sử dụng giao thức HTTPS.

FAQs

1. HTML form submit là gì?
HTML form submit là một phần tử HTML dùng để tạo nút gửi trong một biểu mẫu và cho phép người dùng gửi thông tin từ biểu mẫu lên máy chủ web để xử lý.

2. Button type=submit và input type=submit là gì?
Cả hai đều là cách để tạo một nút gửi trong biểu mẫu HTML. `Button type=submit` được tạo bằng thẻ `

Từ khoá người dùng tìm kiếm: html form input submit HTML form submit, Button type=submit, input type=submit là gì, Input form HTML, CSS template, HTML form template, Input type=submit CSS, Form input HTML, Input type=submit vs button

Chuyên mục: Top 22 Html Form Input Submit

Html Form With Input Type Submit Button || Html And Css

How To Get Form Values On Submit In Html?

Lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu sau khi submit trong HTML

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xây dựng và hiển thị các trang web. Đối với các trang web có tính tương tác, việc lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu sau khi submit là một phần quan trọng và cần thiết. Bài viết này sẽ khám phá và giải thích cách lấy giá trị của các ô nhạp dữ liệu trong HTML sau khi click nút submit.

1. Sử dụng phương thức GET:
Phương thức GET của HTML form là một phương thức đơn giản để gửi dữ liệu từ form đến một trang xử lý dữ liệu. Khi sử dụng phương thức GET, giá trị của các ô nhập dữ liệu sẽ được thêm vào URL của trang xử lý dữ liệu sau khi submit.

Ví dụ:
“`html
“`

Trong đoạn mã trên, khi người dùng nhập dữ liệu và click nút “Submit”, trình duyệt sẽ gửi dữ liệu đến trang `process.php` và thêm giá trị của các ô nhập dữ liệu vào URL. Ví dụ, nếu người dùng nhập tên là “John” và email là “john@example.com”, URL sẽ trông như sau: `process.php?name=John&email=john%40example.com`.

Để lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu sau khi submit, bạn có thể sử dụng JavaScript hoặc ngôn ngữ lập trình phía server để phân tích URL và trích xuất giá trị.

2. Sử dụng phương thức POST:
Phương thức POST của HTML form là một phương thức khác thường được sử dụng để gửi dữ liệu từ form đến một trang xử lý dữ liệu. Khi sử dụng phương thức POST, giá trị của các ô nhập dữ liệu không được thêm vào URL như phương thức GET, mà được gửi trong phần body của HTTP request.

Ví dụ:
“`html
“`

Trong đoạn mã trên, khi người dùng nhập dữ liệu và click nút “Submit”, trình duyệt sẽ gửi dữ liệu đến trang `process.php` qua phương thức POST. Để lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu sau khi submit, bạn cần sử dụng ngôn ngữ lập trình phía server như PHP, Python, hoặc ASP.NET để truy cập và xử lý dữ liệu từ body của request.

Ngôn ngữ lập trình phía server sẽ cung cấp các công cụ để truy cập và lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu sau khi submit. Dưới đây là một ví dụ sử dụng PHP:

“`php
“;
echo “Email: ” . $email;
?>
“`

Trong ví dụ trên, biến `$_POST` trong PHP được sử dụng để truy cập và lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu từ form. Giá trị của các ô được lưu trữ trong biến `$_POST` với key tương ứng là giá trị của thuộc tính `name` trong các ô nhập dữ liệu.

FAQs:
1. Tại sao lại sử dụng phương thức POST thay vì phương thức GET khi gửi dữ liệu từ form?
Phương thức POST được sử dụng khi dữ liệu cần được bảo mật hơn vì giá trị của các ô nhập dữ liệu không được thêm vào URL. Ngược lại, phương thức GET sẽ thêm giá trị của các ô nhập dữ liệu vào URL, dễ dàng khiến dữ liệu bị truy cập và thay đổi.

2. Có cách nào để lấy giá trị của ô nhập dữ liệu ngay khi người dùng nhập vào mà không cần submit form?
Có, bạn có thể sử dụng JavaScript để lắng nghe sự kiện khi người dùng nhập dữ liệu vào các ô. Khi có sự kiện nhập liệu, bạn có thể lấy giá trị của các ô và xử lý ngay lập tức. Ví dụ, bạn có thể sử dụng sự kiện `oninput` để lắng nghe nhập liệu và gọi một hàm JavaScript để xử lý.

3. Tôi có thể sử dụng nhiều form trên trang web và lấy giá trị của chúng cùng một lúc?
Có, bạn có thể sử dụng nhiều form và lấy giá trị của các form bằng cách xử lý dữ liệu từng form tương ứng. Các form sẽ được xử lý độc lập và bạn có thể lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu trong từng form riêng biệt.

4. Làm thế nào để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào trước khi submit form?
Bạn có thể sử dụng JavaScript để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào trước khi submit form. Bằng cách xác thực các dữ liệu đầu vào, bạn có thể đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào đúng định dạng và đáng tin cậy trước khi gửi đi.

Trên đây là một số phương pháp để lấy giá trị của các ô nhập dữ liệu sau khi submit trong HTML. Việc này rất quan trọng đối với các trang web tương tác, giúp người dùng gửi và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Bạn có thể sử dụng phương thức GET hoặc POST, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của trang web.

How Is A Html Form Submitted?

Như bạn đã biết, HTML form là một công cụ quan trọng trong việc thu thập thông tin từ người dùng trên web. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thắc mắc về cách form HTML được gửi đi sau khi người dùng đã điền thông tin vào nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức mà một HTML form được gửi đi và các câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đề.

Cách mà một HTML form được gửi đi:

1. Để gửi một form HTML, người dùng cần điền thông tin vào các trường dữ liệu như ô văn bản, nút radio, hay hộp chọn. Sau khi điền đầy đủ thông tin, họ có thể nhấn vào nút Submit để gửi form.

2. Khi người dùng nhấn vào nút Submit, trình duyệt gửi yêu cầu tới máy chủ web. Yêu cầu này thông qua một phương thức gọi là POST hoặc GET, đã được xác định trong phần đầu của form HTML bằng thuộc tính method.

3. Nếu phương thức được xác định là POST, thông tin được gửi dưới dạng gói tin yêu cầu HTTP thông qua giao thức an toàn SSL/TLS. Nếu phương thức là GET, thông tin sẽ được gửi dưới dạng tham số trong URL.

4. Dữ liệu từ form HTML được đóng gói thành các cặp key-value. Key là tên của trường dữ liệu và value là giá trị nhập vào bởi người dùng.

5. Máy chủ web nhận thông tin từ yêu cầu và tiến hành xử lý dữ liệu. Các ngôn ngữ lập trình web như PHP, Python, hoặc Ruby có thể được sử dụng để xử lý thông tin này.

6. Sau khi thông tin được xử lý, máy chủ web có thể lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, gửi email, hiển thị lại trang web với các thông báo thành công, hoặc thực hiện các hành động khác tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng web.

FAQs:

1. Tại sao phương thức GET và POST lại khác nhau?
– GET và POST là hai phương thức chính được sử dụng để gửi thông tin từ một form HTML. Phương thức GET gửi thông tin dưới dạng tham số trong URL, trong khi POST gửi thông tin dưới dạng gói tin yêu cầu HTTP. GET phù hợp khi gửi dữ liệu không nhạy cảm và muốn hiển thị trên thanh địa chỉ. POST thích hợp khi gửi dữ liệu nhạy cảm và muốn ẩn nó khỏi người dùng.

2. Có bao nhiêu loại input có thể sử dụng trong form HTML?
– Có nhiều loại input phổ biến như text, password, email, number, date, checkbox, radio, và select. Mỗi loại input có mục đích và thuộc tính riêng để phù hợp với việc thu thập thông tin từ người dùng.

3. Làm thế nào để xác thực thông tin được gửi từ một form HTML?
– Xác thực thông tin gửi từ một form HTML có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công nghệ như JavaScript và PHP. JavaScript có thể kiểm tra các điều kiện đơn giản như kiểm tra xem một ô văn bản đã được điền hay chưa. PHP có thể xử lý dữ liệu bằng cách kiểm tra định dạng email, kiểm tra mật khẩu, hoặc thực hiện các xác thực phức tạp hơn.

4. Tôi có thể sử dụng HTML form để tải lên file không?
– Có, bạn có thể sử dụng input có kiểu file để cho phép người dùng chọn file từ máy tính của họ và gửi nó thông qua một form HTML. Khi dữ liệu được gửi tới máy chủ, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình để xử lý file được tải lên và lưu trữ nó.

Tóm lại, HTML form là một cách quan trọng để thu thập thông tin từ người dùng trên web. Quá trình gửi form HTML bao gồm các bước từ người dùng điền thông tin, gửi yêu cầu tới máy chủ web, xử lý dữ liệu, và thực hiện các hành động phù hợp. Bài viết này cũng đã trả lời một số câu hỏi thường gặp về chủ đề.

Xem thêm tại đây: thammyvienlavian.vn

Html Form Submit

Gửi biểu mẫu HTML: Hướng dẫn và câu hỏi thường gặp

Khi xây dựng một trang web tương tác, việc sử dụng biểu mẫu HTML và gửi dữ liệu tích hợp là một yêu cầu cơ bản. HTML cho phép chúng ta tạo các biểu mẫu và gửi dữ liệu nhập vào server. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách gửi biểu mẫu HTML và đồng thời trả lời một số câu hỏi thường gặp.

Gửi biểu mẫu HTML:
Khi người dùng điền thông tin vào các ô trong biểu mẫu HTML và nhấn nút gửi, dữ liệu sẽ được gửi đến server để xử lý và lưu trữ. HTML cung cấp phương thức gửi dữ liệu thông qua thẻ `

`. Để gửi biểu mẫu, chúng ta cần chỉ định mục tiêu (action) và phương thức (method) cho biểu mẫu.

Mục tiêu (action) của biểu mẫu là URL hoặc đường dẫn đến nơi chúng ta muốn gửi dữ liệu. Ví dụ: `

`. Khi người dùng nhấp vào nút gửi trong biểu mẫu, dữ liệu sẽ được gửi đến `process.php` trên server để xử lý.

Phương thức (method) là phương thức gửi dữ liệu từ biểu mẫu đến server. Hai phương thức phổ biến nhất là GET và POST. GET được sử dụng khi chúng ta muốn gửi thông tin dưới dạng tham số trong URL. POST không hiển thị thông tin trực tiếp trong URL và được sử dụng cho những dữ liệu nhạy cảm hoặc có quá nhiều thông tin để hiển thị trong URL.

Cú pháp của một biểu mẫu HTML đơn giản như sau:

“`html
“`

Đoạn mã trên định nghĩa một biểu mẫu với hai trường dữ liệu: “name” và “email”. Thuộc tính “required” đảm bảo rằng người dùng phải điền đầy đủ thông tin vào các ô. Nút “Gửi” sẽ gửi biểu mẫu tới đường dẫn “/process.php” và sử dụng phương thức POST để gửi dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp (FAQs):

Q: Làm thế nào để xử lý dữ liệu biểu mẫu gửi tới server?
A: Chúng ta có thể sử dụng các ngôn ngữ phía server như PHP, Python, Node.js để xử lý dữ liệu biểu mẫu và lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu hoặc gửi email thông qua các thư viện hỗ trợ.

Q: Làm thế nào để gửi dữ liệu biểu mẫu thông qua email?
A: Chúng ta có thể sử dụng các thư viện email của ngôn ngữ phía server hoặc sử dụng các dịch vụ email như SendGrid hoặc Mailgun để gửi email từ server tới người nhận thông qua SMTP hoặc API.

Q: Tôi có thể gửi biểu mẫu tới nhiều địa chỉ email?
A: Có, bạn có thể gửi dữ liệu biểu mẫu tới nhiều địa chỉ email bằng cách chỉ định các địa chỉ email cần nhận dữ liệu trong phần xử lý của mình.

Q: Làm thế nào để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào?
A: Bạn có thể sử dụng các thuộc tính HTML như “required”, “maxlength”, “pattern” để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. Ngoài ra, việc kiểm tra dữ liệu có thể được thực hiện bằng JavaScript hoặc trong phần xử lý ở phía server.

Q: Tôi có thể gửi dữ liệu biểu mẫu mà không cần tải lại trang?
A: Có, bạn có thể sử dụng AJAX để gửi biểu mẫu và cập nhật phần tử HTML mà không cần tải lại trang hoặc sử dụng JavaScript để ngăn trình duyệt tự động tải lại trang sau khi gửi dữ liệu.

Tổng kết:
Sử dụng biểu mẫu HTML và gửi dữ liệu là một yêu cầu quan trọng trong xây dựng trang web tương tác. Bài viết này đã giới thiệu về cách gửi biểu mẫu HTML và đi sâu vào chi tiết về cách xử lý dữ liệu trong phần xử lý server-side. Đồng thời, các câu hỏi thường gặp cũng đã được trả lời để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng biểu mẫu HTML và gửi dữ liệu.

Button Type=Submit

Button type=submit (loại nút= gửi): Hướng dẫn chi tiết về nút button loại= gửi trong thiết kế web

Button type=submit (loại nút= gửi) là một yếu tố quan trọng trong thiết kế web, có chức năng gửi dữ liệu được điền trong biểu mẫu (form) lên máy chủ để xử lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng nút button type=submit, đặc điểm và lợi ích của nó trong thiết kế web. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

I. Button type=submit – Định nghĩa và cách sử dụng
Button type=submit là một thuộc tính trong ngôn ngữ lập trình HTML, nó chỉ ra rằng nút button này có chức năng gửi dữ liệu trong biểu mẫu (form) lên máy chủ khi một người dùng thực hiện hành động nhấp vào nút này.

Để sử dụng nút button type=submit, bạn cần thêm đoạn mã sau vào trong thẻ “form” của trang web:

Trong đoạn mã trên, “Gửi” là văn bản được hiển thị trên nút button. Bạn có thể thay đổi nội dung văn bản này tùy ý.

II. Lợi ích của nút button type=submit trong thiết kế web
1. Gửi dữ liệu: Button type=submit cho phép người dùng gửi dữ liệu từ biểu mẫu lên máy chủ để xử lý. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn lấy thông tin từ người dùng như email, tên, địa chỉ vv.

2. Giao diện người dùng thân thiện: Với hiển thị dễ nhìn và tính năng rõ ràng, nút button type=submit giúp tạo ra giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng. Người dùng chỉ cần nhấp vào nút này để hoàn thành hành động gửi dữ liệu.

3. Tăng tương tác: Sử dụng nút button type=submit trong các biểu mẫu có thể tăng tương tác của người dùng với trang web của bạn. Vì vậy, việc sử dụng nút này có thể giúp tăng cường tính tương tác và hiệu quả của các trang web.

4. Giao diện đa dạng: Nút button type=submit có thể được tùy chỉnh để phù hợp với giao diện của trang web. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước và hình dạng của nút để tạo ra một giao diện web sáng tạo và chuyên nghiệp.

III. Câu hỏi thường gặp (FAQs)
1. Tại sao nút button type=submit không hoạt động khi nhấn?
Có một số lý do khiến nút button type=submit không hoạt động:
– Kiểm tra xem bạn đã thêm đoạn mã “” vào trong thẻ “form” không.
– Đảm bảo rằng bạn đã cung cấp các thông tin cần thiết trong biểu mẫu (form) để có thể gửi dữ liệu lên máy chủ.
– Kiểm tra cú pháp HTML để đảm bảo không có lỗi xảy ra trong đoạn mã của bạn.

2. Tôi có thể tùy chỉnh giao diện của nút button type=submit không?
Có, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của nút button type=submit bằng cách sử dụng CSS. Bạn có thể thay đổi màu sắc, kích thước, hình dạng và các thuộc tính khác của nút để phù hợp với giao diện của trang web.

3. Button type=submit có hoạt động trên tất cả các trình duyệt không?
Button type=submit được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt web hiện đại như Google Chrome, Firefox, Safari và Edge. Tuy nhiên, có thể có những trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ hoặc hiển thị nút này không chính xác.

IV. Kết luận
Nút button type=submit có vai trò quan trọng trong thiết kế web bởi chức năng gửi dữ liệu. Nút này giúp người dùng gửi thông tin từ biểu mẫu lên máy chủ để xử lý. Với giao diện thân thiện và tính năng rõ ràng, nút button type=submit tăng tương tác và hiệu quả của các trang web. Bằng cách tùy chỉnh giao diện, bạn có thể tạo ra nút button phù hợp với giao diện web của mình.

Input Type=Submit Là Gì

Input type=submit là gì? – Tìm hiểu về thuộc tính trong hình thức HTML

Input type=submit là một thuộc tính được sử dụng trong ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML. Nó là một phần quan trọng trong việc xây dựng các biểu mẫu (forms) trên trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về input type=submit và cách nó hoạt động.

1. Input type=submit là gì?
Input type=submit được sử dụng để tạo ra một nút Submit trong biểu mẫu HTML. Nút Submit này thường được sử dụng để gửi các dữ liệu được nhập từ người dùng đến máy chủ web để xử lý. Khi người dùng nhấn vào nút Submit, các thông tin trong biểu mẫu sẽ được gửi đến một URL cụ thể trên máy chủ.

Thuộc tính input type=submit được đặt trong thẻ , và có một số thuộc tính khác như value và name. Value là nhãn hiển thị trên nút Submit, trong khi name là tên định danh cho nút Submit này. Thông qua name, người phát triển web có thể xác định được nút Submit nào đã được nhấn trong các biểu mẫu phức tạp hơn.

2. Cách sử dụng input type=submit
Để sử dụng input type=submit, chúng ta cần thêm nó vào trong thẻ

. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng input type=submit trong HTML:

“`html“`

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo ra một biểu mẫu sử dụng input type=submit. Khi người dùng nhấn vào nút Submit có nhãn “Gửi”, thông tin trong ô input sẽ gửi đi đến đường dẫn “/example-submit-url” và được phương thức POST để xử lý.

3. FAQs
3.1 Tại sao chúng ta cần sử dụng input type=submit?
Input type=submit được sử dụng để gửi thông tin trong biểu mẫu từ người dùng đến máy chủ web. Nó là cách tiện lợi và thông dụng nhất để gửi các dữ liệu từ người dùng. Khi người dùng nhấn vào nút Submit, các dữ liệu trong biểu mẫu sẽ được gửi đến máy chủ để xử lý hoặc lưu trữ.

3.2 Tôi có thể sử dụng nhiều nút Submit trong một biểu mẫu không?
Có, bạn có thể sử dụng nhiều nút Submit trong một biểu mẫu. Bằng cách đặt giá trị khác nhau cho thuộc tính name của từng nút Submit, bạn có thể xác định được nút nào đã được nhấn bởi người dùng trong điều kiện xử lý phía máy chủ.

3.3 Làm thế nào để thay đổi nhãn trên nút Submit?
Để thay đổi nhãn trên nút Submit, bạn chỉ cần chỉnh sửa giá trị trong thuộc tính value của nút Submit. Ví dụ: ``. Thay “Gửi” bằng một nhãn khác sẽ làm thay đổi nhãn hiển thị trên nút Submit.

3.4 Input type=submit làm việc như thế nào?
Khi người dùng nhấn vào nút Submit, trình duyệt sẽ gửi một yêu cầu HTTP (thường là phương thức POST) đến máy chủ web với các thông tin trong biểu mẫu được gắn vào yêu cầu. Máy chủ web sau đó có thể xử lý thông tin nhận được và thực hiện các hành động tương ứng.

Input type=submit là một thuộc tính quan trọng trong ngôn ngữ HTML đóng vai trò chính trong việc tạo và xử lý các biểu mẫu. Bằng cách sử dụng nút Submit, người dùng có thể gửi thông tin từ trang web tới máy chủ để xử lý hay lưu trữ.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề html form input submit

HTML form with input type submit button || HTML and CSS
HTML form with input type submit button || HTML and CSS

Link bài viết: html form input submit.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này html form input submit.

Xem thêm: blog https://thammyvienlavian.vn/category/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *