Skip to content
Home » Left Join Và Right Join: Cách Kết Hợp Các Bảng Trong Sql

Left Join Và Right Join: Cách Kết Hợp Các Bảng Trong Sql

Học SQL 25. Hiểu rõ các câu lệnh INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN trong SQL

Left Join Và Right Join

Giới thiệu về join trong SQL

Trong SQL, join là một cơ chế được sử dụng để kết hợp dữ liệu từ hai bảng (hoặc nhiều hơn) để tạo ra kết quả mới chứa các cột từ cả hai bảng. Join cho phép ta lấy các dữ liệu từ các bảng khác nhau và kết hợp chúng thành một kết quả duy nhất dựa trên một số điều kiện.

Có ba loại Join chính trong SQL: Inner join, Left join và Right join. Mỗi loại join này có cách hoạt động khác nhau và đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong việc truy vấn cơ sở dữ liệu.

Giới thiệu về left join trong SQL

Left join là một loại join trong SQL cho phép lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên trái và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên phải. Kết quả của left join sẽ bao gồm các bản ghi từ bảng bên trái và các bản ghi tương ứng từ bảng bên phải.

Cú pháp và cách sử dụng left join

Cú pháp của left join trong SQL như sau:

SELECT column1, column2, …
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

Trong đó, table1 và table2 là tên các bảng tham gia vào join và column_name là cột dùng để kết hợp các bản ghi từ hai bảng lại với nhau.

Ví dụ về left join trong SQL

Ví dụ sau đây sử dụng left join để lấy danh sách các nhân viên và các dự án mà họ đang làm việc:

SELECT Employees.Name, Projects.ProjectName
FROM Employees
LEFT JOIN Projects
ON Employees.EmployeeID = Projects.EmployeeID;

Trong ví dụ này, bảng Employees chứa thông tin về các nhân viên và bảng Projects chứa thông tin về các dự án. Chúng ta sử dụng left join để lấy tất cả các dòng từ bảng Employees và chỉ lấy các dự án tương ứng từ bảng Projects thông qua cột EmployeeID.

Giới thiệu về right join trong SQL

Right join là một loại join trong SQL tương tự như left join, nhưng kết quả sẽ bao gồm toàn bộ dữ liệu từ bảng bên phải và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên trái.

Cú pháp và cách sử dụng right join

Cú pháp của right join trong SQL như sau:

SELECT column1, column2, …
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

Trong đó, table1 và table2 là tên các bảng tham gia vào join và column_name là cột dùng để kết hợp các bản ghi từ hai bảng lại với nhau.

Ví dụ về right join trong SQL

Ví dụ sau đây sử dụng right join để lấy danh sách các dự án và các nhân viên đang tham gia vào dự án:

SELECT Projects.ProjectName, Employees.Name
FROM Projects
RIGHT JOIN Employees
ON Projects.EmployeeID = Employees.EmployeeID;

Trong ví dụ này, bảng Projects chứa thông tin về các dự án và bảng Employees chứa thông tin về các nhân viên. Chúng ta sử dụng right join để lấy tất cả các dòng từ bảng Projects và chỉ lấy các nhân viên tương ứng từ bảng Employees thông qua cột EmployeeID.

Phần biệt LEFT JOIN và RIGHT JOIN và INNER JOIN trong SQL

LEFT JOIN, RIGHT JOIN và INNER JOIN đều là các loại join trong SQL. Tuy nhiên, có sự khác biệt về kết quả trả về.

– LEFT JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và chỉ các bản ghi tương ứng từ bảng bên phải.
– RIGHT JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và chỉ các bản ghi tương ứng từ bảng bên trái.
– INNER JOIN chỉ trả về các bản ghi có điều kiện kết hợp từ cả hai bảng.

RIGHT JOIN trong SQL

RIGHT JOIN là một loại join trong SQL được sử dụng để lấy tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và chỉ các bản ghi tương ứng từ bảng bên trái. Kết quả của RIGHT JOIN sẽ chứa tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và những bản ghi tương ứng từ bảng bên trái.

INNER JOIN, LEFT JOIN và RIGHT JOIN trong SQL

Inner join, left join và right join là ba loại join phổ biến trong SQL. Các join này cho phép ta kết hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau dựa trên một số điều kiện. Mỗi loại join có mục đích và cách hoạt động riêng.

– Inner join trả về các bản ghi có điều kiện kết hợp từ cả hai bảng. Nó chỉ lấy các bản ghi mà khớp với điều kiện kết hợp.
– Left join trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và chỉ các bản ghi tương ứng từ bảng bên phải. Kết quả sẽ chứa tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và những bản ghi tương ứng từ bảng bên phải.
– Right join trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và chỉ các bản ghi tương ứng từ bảng bên trái. Kết quả sẽ chứa tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và những bản ghi tương ứng từ bảng bên trái.

Liệt kê danh sách các nhân viên chưa lập hóa đơn dùng LEFT JOIN và RIGHT JOIN

Để liệt kê danh sách các nhân viên chưa lập hóa đơn, chúng ta có thể sử dụng left join hoặc right join trong SQL.

Sử dụng left join:

SELECT Employees.Name
FROM Employees
LEFT JOIN Invoices
ON Employees.EmployeeID = Invoices.EmployeeID
WHERE Invoices.EmployeeID IS NULL;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng left join giữa bảng Employees và bảng Invoices dựa trên cột EmployeeID. Bằng cách kiểm tra cột Invoices.EmployeeID, chúng ta có thể lấy tất cả các nhân viên chưa lập hóa đơn. Cột Invoices.EmployeeID IS NULL được sử dụng để kiểm tra xem có nhân viên nào không có hóa đơn tương ứng.

Sử dụng right join:

SELECT Employees.Name
FROM Invoices
RIGHT JOIN Employees
ON Invoices.EmployeeID = Employees.EmployeeID
WHERE Invoices.EmployeeID IS NULL;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng right join giữa bảng Invoices và bảng Employees dựa trên cột EmployeeID. Bằng cách kiểm tra cột Invoices.EmployeeID, chúng ta có thể lấy tất cả các nhân viên chưa lập hóa đơn. Cột Invoices.EmployeeID IS NULL được sử dụng để kiểm tra xem có nhân viên nào không có hóa đơn tương ứng.

INNER JOIN và WHERE

INNER JOIN là một loại join trong SQL cho phép lấy tất cả các bản ghi có điều kiện kết hợp từ cả hai bảng. INNER JOIN kết hợp các bản ghi dựa trên một điều kiện, trong khi WHERE được sử dụng để áp dụng các điều kiện sau khi join đã được thực hiện.

Ví dụ:

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName
FROM Orders
INNER JOIN Customers
ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID
WHERE Orders.OrderDate > ‘2021-01-01’;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng INNER JOIN giữa bảng Orders và bảng Customers dựa trên cột CustomerID. Sau đó, chúng ta sử dụng WHERE để lấy các đơn hàng có ngày đặt hàng sau ‘2021-01-01’. Kết quả sẽ trả về danh sách các đơn hàng và tên của khách hàng tương ứng.

LEFT OUTER JOIN, LEFT JOIN và RIGHT JOIN

LEFT OUTER JOIN, LEFT JOIN và RIGHT JOIN đều là cách gọi khác nhau của cùng một loại join trong SQL. LEFT OUTER JOIN và LEFT JOIN đều là từ khóa tương đương, chỉ cách viết khác nhau. Tương tự, RIGHT OUTER JOIN và RIGHT JOIN cũng tương đương nhau.

LEFT JOIN được sử dụng để lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên trái và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên phải. Kết quả của left join sẽ bao gồm các bản ghi từ bảng bên trái và các bản ghi tương ứng từ bảng bên phải.

RIGHT JOIN được sử dụng để lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên phải và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên trái. Kết quả của right join sẽ bao gồm các bản ghi từ bảng bên phải và các bản ghi tương ứng từ bảng bên trái.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

1. Phần biệt LEFT JOIN và RIGHT JOIN và INNER JOIN trong SQL?
Left join trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và chỉ các bản ghi tương ứng từ bảng bên phải. Right join trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và chỉ các bản ghi tương ứng từ bảng bên trái. Inner join chỉ trả về các bản ghi có điều kiện kết hợp từ cả hai bảng.

2. Right join trong SQL là gì?
Right join là một loại join trong SQL cho phép lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên phải và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên trái.

3. Cú pháp và cách sử dụng inner join, left join và right join trong SQL?
Cú pháp và cách sử dụng inner join, left join và right join đã được giới thiệu ở phần trước.

4. Làm thế nào để liệt kê danh sách các nhân viên chưa lập hóa đơn sử dụng left join và right join?
Bạn có thể sử dụng left join hoặc right join để liệt kê danh sách các nhân viên chưa lập hóa đơn. Ví dụ và cú pháp đã được cung cấp ở phần trước.

5. Inner join và where có thể được sử dụng cùng nhau trong SQL không?
Có, bạn có thể sử dụng inner join và where cùng nhau trong SQL để áp dụng các điều kiện sau khi join đã được thực hiện. Ví dụ đã được cung cấp ở phần trước.

6. Left join và right join khác nhau như thế nào?
Left join và right join tương tự nhau, chỉ khác nhau ở việc lấy dữ liệu từ bảng bên trái và bảng bên phải. Left join lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên trái và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên phải, trong khi right join lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên phải và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên trái.

7. Left outer join và left join khác gì nhau?
Left outer join và left join là cách gọi khác nhau của cùng một loại join trong SQL. Cả hai đều thực hiện cùng một tác vụ, là lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên trái và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên phải.

Trên đây là một cái nhìn sơ lược về left join và right join trong SQL, bao gồm giới thiệu, cú pháp, cách sử dụng và ví dụ. Cụ thể, left join cho phép lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên trái và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên phải, trong khi right join cho phép lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên phải và chỉ các dữ liệu tương ứng từ bảng bên trái. Những loại join này là những công cụ quan trọng trong việc truy vấn cơ sở dữ liệu và giúp ta kết hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau để tạo ra kết quả mong muốn.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: left join và right join Phần biệt LEFT JOIN và RIGHT JOIN và INNER JOIN, RIGHT JOIN trong SQL, inner join left join, right join trong sql, Liệt kê danh sách các nhân viên chưa lập hóa đơn dụng LEFT JOIN RIGHT JOIN, LEFT JOIN trong SQL, INNER JOIN và Where, INNER JOIN trong SQL, LEFT OUTER JOIN

Chuyên mục: Top 32 Left Join Và Right Join

Học Sql 25. Hiểu Rõ Các Câu Lệnh Inner Join, Left Join, Right Join Trong Sql

Xem thêm tại đây: thammyvienlavian.vn

Phần Biệt Left Join Và Right Join Và Inner Join

Phần biệt LEFT JOIN, RIGHT JOIN và INNER JOIN trong SQL và FAQ

Trong SQL, LEFT JOIN, RIGHT JOIN và INNER JOIN là những cú pháp sử dụng để kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu. Chúng giúp chúng ta truy vấn dữ liệu từ các bảng liên quan nhau và thu thập thông tin hữu ích. Bài viết này sẽ giải thích phần biệt giữa LEFT JOIN, RIGHT JOIN và INNER JOIN, cung cấp vài ví dụ minh họa và đưa ra câu hỏi thường gặp.

1. LEFT JOIN:
LEFT JOIN là một loại kết hợp bảng mà nó trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái và các kết quả tương ứng từ bảng bên phải. Cú pháp của LEFT JOIN như sau:

SELECT column_names
FROM left_table
LEFT JOIN right_table
ON left_table.column_name = right_table.column_name;

Trong câu lệnh truy vấn trên, left_table là bảng bên trái và right_table là bảng bên phải. Hàng của bảng bên trái được giữ lại và kết quả tương ứng từ bảng bên phải được ghép nối. Nếu không có kết quả tương ứng từ bảng bên phải, các cột tương ứng sẽ có giá trị NULL.

Ví dụ:
Giả sử chúng ta có hai bảng: bảng “customers” chứa thông tin khách hàng và bảng “orders” chứa thông tin đơn hàng. Chúng ta muốn lấy thông tin của tất cả khách hàng, bao gồm cả những khách hàng chưa có đơn hàng. Câu truy vấn sử dụng LEFT JOIN sẽ giúp chúng ta thực hiện việc này:

SELECT customers.name, orders.order_number
FROM customers
LEFT JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id;

Kết quả sẽ bao gồm các hàng với thông tin khách hàng từ bảng “customers” và thông tin đơn hàng tương ứng từ bảng “orders”. Nếu khách hàng chưa có đơn hàng, giá trị order_number sẽ là NULL.

2. RIGHT JOIN:
RIGHT JOIN là một loại kết hợp bảng mà nó trả về tất cả các hàng từ bảng bên phải và các kết quả tương ứng từ bảng bên trái. Cú pháp của RIGHT JOIN như sau:

SELECT column_names
FROM left_table
RIGHT JOIN right_table
ON left_table.column_name = right_table.column_name;

Trong câu lệnh truy vấn trên, left_table là bảng bên trái và right_table là bảng bên phải. Hàng của bảng bên phải được giữ lại và kết quả tương ứng từ bảng bên trái được ghép nối. Nếu không có kết quả tương ứng từ bảng bên trái, các cột tương ứng sẽ có giá trị NULL.

Ví dụ:
Giả sử chúng ta muốn lấy thông tin của tất cả các đơn hàng, bao gồm cả những đơn hàng chưa có thông tin khách hàng. Câu truy vấn sử dụng RIGHT JOIN sẽ giúp chúng ta thực hiện việc này:

SELECT customers.name, orders.order_number
FROM customers
RIGHT JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id;

Kết quả sẽ bao gồm các hàng với thông tin đơn hàng từ bảng “orders” và thông tin khách hàng tương ứng từ bảng “customers”. Nếu đơn hàng chưa có thông tin khách hàng, giá trị name sẽ là NULL.

3. INNER JOIN:
INNER JOIN là một loại kết hợp bảng mà nó trả về các hàng có khớp hoàn toàn giữa hai bảng. Cú pháp của INNER JOIN như sau:

SELECT column_names
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

Trong câu lệnh truy vấn trên, table1 và table2 là hai bảng muốn kết hợp. Các hàng có khớp hoàn toàn giữa hai bảng sẽ được trả về.

Ví dụ:
Giả sử chúng ta muốn lấy thông tin của tất cả các đơn hàng và thông tin khách hàng tương ứng. Câu truy vấn sử dụng INNER JOIN sẽ giúp chúng ta thực hiện việc này:

SELECT customers.name, orders.order_number
FROM customers
INNER JOIN orders
ON customers.id = orders.customer_id;

Kết quả sẽ bao gồm chỉ các hàng có thông tin đồng thời về đơn hàng và thông tin khách hàng.

FAQ:
1. Có bao nhiêu loại JOIN?
Có ba loại JOIN phổ biến: LEFT JOIN, RIGHT JOIN và INNER JOIN.

2. LEFT JOIN và RIGHT JOIN khác gì nhau?
LEFT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái và kết quả tương ứng từ bảng bên phải, trong khi RIGHT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng bên phải và kết quả tương ứng từ bảng bên trái.

3. INNER JOIN trả về những hàng nào?
INNER JOIN trả về các hàng có khớp hoàn toàn giữa hai bảng, có cùng giá trị trong cột kết nối.

4. Tại sao chúng ta cần sử dụng JOIN?
Sử dụng JOIN giúp chúng ta kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều bảng để thu thập thông tin từ các bảng liên quan nhau và thực hiện các truy vấn phức tạp trong quá trình phân tích dữ liệu.

5. Những lệnh JOIN có thể được sử dụng cùng nhau không?
Có, chúng ta có thể sử dụng nhiều lệnh JOIN cùng nhau để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong một truy vấn.

Right Join Trong Sql

RIGHT JOIN là một trong năm loại phép kết hợp trong SQL, cùng với INNER JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN và CROSS JOIN. Nó được sử dụng để kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều bảng, dựa trên một điều kiện chính xác và trả về tất cả các chỉ mục từ bảng bên phải và chỉ mục khớp từ bảng bên trái (nếu có).

Để hiểu cách RIGHT JOIN hoạt động, chúng ta cần hình dung một số bảng đơn giản. Giả sử chúng ta có hai bảng: “employees” và “departments”. Bảng “employees” chứa thông tin về các nhân viên, trong khi bảng “departments” chứa thông tin về các phòng ban trong công ty.

Bảng “employees” có cấu trúc như sau:

“`
employee_id | employee_name | department_id
——————————————-
1 | John Doe | 1
2 | Jane Smith | 2
3 | Mark Johnson | 1
4 | Sarah Williams| 3
“`

Bảng “departments” có cấu trúc như sau:

“`
department_id | department_name
——————————-
1 | Sales
2 | Marketing
3 | HR
“`

Để kết hợp hai bảng này thông qua RIGHT JOIN, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

“`sql
SELECT *
FROM employees
RIGHT JOIN departments ON employees.department_id = departments.department_id;
“`

Kết quả của câu truy vấn này sẽ là một bảng con mới chứa tất cả các dòng từ bảng bên phải (departments) và các dòng từ bảng bên trái (employees) mà có điều kiện kết hợp khớp.

Kết quả của RIGHT JOIN với bảng “employees” và “departments” sẽ như sau:

“`
employee_id | employee_name | department_id | department_id | department_name
—————————————————————————–
1 | John Doe | 1 | 1 | Sales
2 | Jane Smith | 2 | 2 | Marketing
3 | Mark Johnson | 1 | 1 | Sales
4 | Sarah Williams| 3 | 3 | HR
“`

Chúng ta có thể thấy rằng các cột “employee_id”, “employee_name” và “department_id” được hiển thị từ bảng “employees”, trong khi các cột “department_id” và “department_name” được hiển thị từ bảng “departments”. Các hàng trong bảng mới này khớp với nhau dựa trên cột “department_id”.

Vậy tại sao lại cần sử dụng RIGHT JOIN? RIGHT JOIN hữu ích khi chúng ta muốn hiển thị tất cả các dòng từ bảng bên phải, bất kể chúng có khớp với bảng bên trái hay không. Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng bảng kết quả chứa tất cả các phòng ban trong công ty, bao gồm cả những phòng ban mà không có nhân viên.

FAQs:

1. RIGHT JOIN khác với LEFT JOIN như thế nào?
– RIGHT JOIN và LEFT JOIN giống nhau nhưng chỉ khác nhau về chiều của bảng kết quả. RIGHT JOIN trả về tất cả các chỉ mục từ bảng bên phải và chỉ mục khớp từ bảng bên trái, trong khi LEFT JOIN trả về tất cả các chỉ mục từ bảng bên trái và chỉ mục khớp từ bảng bên phải.

2. Có bao nhiêu loại phép kết hợp trong SQL?
– Có năm loại phép kết hợp trong SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN và CROSS JOIN.

3. RIGHT JOIN có thực sự cần thiết không?
– RIGHT JOIN không phải lúc nào cũng cần thiết. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn hiển thị tất cả các thông tin từ bảng bên phải, bất kể có khớp với bảng bên trái hay không.

4. LEFT JOIN và RIGHT JOIN có thể được kết hợp trong một câu truy vấn không?
– Có, chúng ta có thể kết hợp LEFT JOIN và RIGHT JOIN trong một câu truy vấn, để kết hợp thông tin từ cả hai bảng bên trái và bên phải.

5. RIGHT JOIN có tái sử dụng được các điều kiện trong câu truy vấn không?
– Có, RIGHT JOIN có thể được kết hợp với các điều kiện khác trong câu truy vấn SQL, giúp chúng ta lọc và chỉ lấy các dòng phù hợp.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề left join và right join

Học SQL 25. Hiểu rõ các câu lệnh INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN trong SQL
Học SQL 25. Hiểu rõ các câu lệnh INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN trong SQL

Link bài viết: left join và right join.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này left join và right join.

Xem thêm: blog https://thammyvienlavian.vn/category/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *