Skip to content
Home » Mysql 2 Order By – Tạo Thứ Tự Sắp Xếp Trong Mysql Để Nâng Cao Hiệu Suất

Mysql 2 Order By – Tạo Thứ Tự Sắp Xếp Trong Mysql Để Nâng Cao Hiệu Suất

MySQL ORDER BY clause is easy

Mysql 2 Order By

Cách sử dụng câu lệnh ORDER BY trong MySQL

Câu lệnh ORDER BY trong MySQL được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong một bảng theo một hoặc nhiều cột. Việc sắp xếp này có thể được thực hiện theo thứ tự tăng dần (ASC) hoặc giảm dần (DESC). Câu lệnh ORDER BY thường được sử dụng kết hợp với các câu lệnh SELECT để truy vấn và trả về kết quả dữ liệu theo thứ tự mong muốn.

Cú pháp của câu lệnh ORDER BY trong MySQL

Cú pháp của câu lệnh ORDER BY trong MySQL rất đơn giản. Ta chỉ cần thêm từ khóa “ORDER BY” sau câu lệnh SELECT và sau đó liệt kê các cột mà ta muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Ví dụ cơ bản như sau:

SELECT * FROM table_name ORDER BY column_name ASC|DESC;

Trong đó:
– “table_name” là tên của bảng chúng ta muốn truy vấn dữ liệu.
– “column_name” là tên của cột chúng ta muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
– ASC: sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
– DESC: sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Sắp xếp theo một cột duy nhất trong MySQL ORDER BY

Để sắp xếp dữ liệu theo một cột duy nhất, chúng ta chỉ cần liệt kê tên của cột đó sau từ khóa “ORDER BY”. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY last_name ASC;

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ sắp xếp dữ liệu trong bảng “employees” theo thứ tự tăng dần của cột “last_name”.

Sắp xếp theo nhiều cột trong câu lệnh ORDER BY trong MySQL

Đôi khi chúng ta muốn sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột trong câu lệnh ORDER BY. Để làm điều này, chúng ta chỉ cần liệt kê các cột mà chúng ta muốn sắp xếp sau từ khóa “ORDER BY”, mỗi cột được phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY last_name ASC, first_name ASC;

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ sắp xếp dữ liệu trong bảng “employees” theo thứ tự tăng dần của cột “last_name” và sau đó sắp xếp những bản ghi có cùng “last_name” theo thứ tự tăng dần của cột “first_name”.

Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần (ASC) trong MySQL ORDER BY

Mặc định, câu lệnh ORDER BY trong MySQL sẽ sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần (ASC). Điều này có nghĩa là các giá trị nhỏ hơn sẽ xuất hiện trước các giá trị lớn hơn. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY salary ASC;

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ sắp xếp dữ liệu trong bảng “employees” theo thứ tự tăng dần của cột “salary”. Những người có mức lương thấp hơn sẽ xuất hiện trước những người có mức lương cao hơn.

Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần (DESC) trong MySQL ORDER BY

Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần (DESC), chúng ta chỉ cần thêm từ khóa “DESC” sau cột mà chúng ta muốn sắp xếp. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY salary DESC;

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ sắp xếp dữ liệu trong bảng “employees” theo thứ tự giảm dần của cột “salary”. Những người có mức lương cao hơn sẽ xuất hiện trước những người có mức lương thấp hơn.

Sắp xếp dữ liệu theo một tiêu chí được chỉ định trong câu lệnh ORDER BY

Bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu theo một tiêu chí được chỉ định trong câu lệnh ORDER BY. Tiêu chí này có thể là một công thức hoặc một biểu thức phức tạp. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY salary * bonus DESC;

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ sắp xếp dữ liệu trong bảng “employees” theo thứ tự giảm dần của tích của cột “salary” và “bonus”. Người có tích “salary * bonus” lớn nhất sẽ xuất hiện đầu tiên trong kết quả truy vấn.

Sắp xếp dữ liệu theo các ký tự không phân biệt hoa thường trong MySQL ORDER BY

Mặc định, câu lệnh ORDER BY trong MySQL phân biệt ký tự hoa thường và hoa in. Tuy nhiên, chúng ta có thể sắp xếp dữ liệu theo các ký tự không phân biệt hoa thường bằng cách sử dụng từ khóa “COLLATE”. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY last_name COLLATE utf8_general_ci;

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ sắp xếp dữ liệu trong bảng “employees” theo thứ tự tăng dần của cột “last_name”, không phận biệt ký tự hoa thường.

Sắp xếp dữ liệu theo giá trị NULL trong câu lệnh ORDER BY của MySQL

Khi sắp xếp dữ liệu trong câu lệnh ORDER BY, những giá trị NULL sẽ được coi là nhỏ hơn những giá trị khác. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY last_name ASC;

Trong trường hợp có các giá trị NULL trong cột “last_name”, những bản ghi này sẽ xuất hiện đầu tiên trong kết quả truy vấn.

Sử dụng mệnh đề LIMIT kết hợp với ORDER BY trong MySQL để giới hạn số bản ghi trả về

Đôi khi chúng ta chỉ muốn lấy ra một số bản ghi đầu tiên sau khi đã sắp xếp chúng bằng câu lệnh ORDER BY. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề LIMIT trong câu lệnh SELECT. Ví dụ:

SELECT * FROM employees ORDER BY last_name ASC LIMIT 10;

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ chỉ lấy ra 10 bản ghi đầu tiên trong bảng “employees” sau khi đã sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần của cột “last_name”.

FAQs

1. Câu lệnh ORDER BY trong MySQL là gì?
Câu lệnh ORDER BY trong MySQL được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong một bảng theo một hoặc nhiều cột.

2. Làm cách nào để sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột trong câu lệnh ORDER BY của MySQL?
Để sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột trong câu lệnh ORDER BY của MySQL, chúng ta chỉ cần liệt kê các cột mà chúng ta muốn sắp xếp sau từ khóa “ORDER BY”, mỗi cột được phân tách bằng dấu phẩy.

3. Sự khác biệt giữa thứ tự tăng dần (ASC) và giảm dần (DESC) trong câu lệnh ORDER BY của MySQL là gì?
Thứ tự tăng dần (ASC) được sử dụng để sắp xếp dữ liệu từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất, trong khi thứ tự giảm dần (DESC) được sử dụng để sắp xếp dữ liệu từ giá trị lớn nhất đến giá trị nhỏ nhất.

4. Làm cách nào để sắp xếp dữ liệu theo các ký tự không phân biệt hoa thường trong câu lệnh ORDER BY của MySQL?
Để sắp xếp dữ liệu theo các ký tự không phân biệt hoa thường trong câu lệnh ORDER BY của MySQL, chúng ta có thể sử dụng từ khóa “COLLATE” sau cột mà chúng ta muốn sắp xếp.

5. Làm cách nào để sắp xếp dữ liệu theo giá trị NULL trong câu lệnh ORDER BY của MySQL?
Khi sắp xếp dữ liệu trong câu lệnh ORDER BY của MySQL, những giá trị NULL sẽ được coi là nhỏ hơn những giá trị khác.

6. Làm cách nào để giới hạn số bản ghi trả về sau khi sắp xếp chúng bằng câu lệnh ORDER BY của MySQL?
Để giới hạn số bản ghi trả về sau khi sắp xếp chúng bằng câu lệnh ORDER BY của MySQL, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề LIMIT sau câu lệnh SELECT và chỉ định số bản ghi mà chúng ta muốn lấy ra.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: mysql 2 order by Order by multiple columns Laravel, ORDER BY multiple columns MySQL, ORDER BY FIELD MySQL, ORDER BY multiple columns SQL, MySQL order by CASE WHEN multiple, Order by multiple columns Oracle, Group by and order by in MySQL, Order by priority mysql

Chuyên mục: Top 60 Mysql 2 Order By

Mysql Order By Clause Is Easy

Xem thêm tại đây: thammyvienlavian.vn

Order By Multiple Columns Laravel

Sắp xếp theo nhiều cột trong Laravel

Sắp xếp dữ liệu trong một bảng theo một hay nhiều cột cụ thể là một phần quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web. Trong Laravel, một framework PHP mạnh mẽ và phổ biến, chúng ta có thể sắp xếp dữ liệu đơn giản bằng cách sử dụng phương thức `orderBy()`.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột khác nhau trong Laravel và các cách tiếp cận khác nhau để làm điều này. Chúng ta cũng sẽ xem xét các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc sắp xếp dữ liệu trong Laravel.

**Sắp xếp dữ liệu theo một cột**

Trước khi tìm hiểu cách sắp xếp theo nhiều cột, hãy xem cách sử dụng `orderBy()` để sắp xếp theo một cột duy nhất.

“`php
$users = DB::table(‘users’)->orderBy(‘name’)->get();
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta đang sắp xếp bảng `users` theo cột `name`. Phương thức `get()` trả về một bộ sưu tập của các đối tượng, trong đó mỗi đối tượng tương ứng với một hàng trong bảng.

Chúng ta cũng có thể sắp xếp theo cột giảm dần bằng cách thêm tham số thứ hai vào phương thức `orderBy()`.

“`php
$users = DB::table(‘users’)->orderBy(‘name’, ‘desc’)->get();
“`

**Các phương thức sắp xếp theo nhiều cột**

Khi chúng ta cần sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột khác nhau, Laravel cung cấp một số phương thức hữu ích.

“`php
$users = DB::table(‘users’)
->orderBy(‘last_name’, ‘desc’)
->orderBy(‘first_name’, ‘asc’)
->get();
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta đang sắp xếp bảng `users` theo cột `last_name` giảm dần, sau đó sắp xếp theo cột `first_name` tăng dần. Chúng ta có thể thêm bất kỳ số lượng phương thức `orderBy()` nào để thực hiện sắp xếp theo nhiều cột.

**Sắp xếp bằng cách sử dụng Eloquent**

Eloquent là một ORM mạnh mẽ trong Laravel, cho phép chúng ta làm việc với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt. Khi chúng ta sử dụng Eloquent, chúng ta có thể sắp xếp dữ liệu bằng cách sử dụng phương thức `orderBy()` trên mô hình Eloquent.

“`php
$users = App\User::orderBy(‘name’)->get();
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta đang sắp xếp mô hình `User` theo cột `name`.

Chúng ta cũng có thể sắp xếp theo nhiều cột trong Eloquent.

“`php
$users = App\User::orderBy(‘last_name’, ‘desc’)
->orderBy(‘first_name’, ‘asc’)
->get();
“`

**Trường hợp sắp xếp kết quả theo các cột không có trong quan hệ**

Khi dữ liệu được liên kết với nhau thông qua quan hệ, Laravel cho phép chúng ta sắp xếp dữ liệu theo cột trong các bảng liên quan thông qua phương thức `orderBy()`.

“`php
$users = DB::table(‘users’)
->select(‘users.*’)
->leftJoin(‘posts’, ‘users.id’, ‘=’, ‘posts.user_id’)
->orderBy(‘posts.created_at’, ‘desc’)
->orderBy(‘users.name’, ‘asc’)
->get();
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta đang sắp xếp bảng `users` theo cột `created_at` từ bảng `posts`, và sau đó sắp xếp theo cột `name` trong bảng `users`. Chúng ta đã sử dụng phương thức `leftJoin()` để join bảng `posts` với bảng `users`.

**Câu hỏi thường gặp**

**1. Làm thế nào để sắp xếp dữ liệu mà không quan tâm đến chữ hoa, chữ thường?**

Để sắp xếp dữ liệu mà không phân biệt chữ hoa và chữ thường, chúng ta có thể sử dụng phương thức `orderByRaw()` và hàm SQL `LOWER()`.

“`php
$users = DB::table(‘users’)
->orderByRaw(‘LOWER(name) asc’)
->get();
“`

**2. Sắp xếp theo cùng một cột nhưng sắp xếp các giá trị trống cuối cùng?**

Để sắp xếp theo cùng một cột, nhưng đưa các giá trị trống cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng phương thức `orderByDesc()` kết hợp với phương thức `orderByRaw()` và hàm SQL `IS NULL`.

“`php
$users = DB::table(‘users’)
->orderByDesc(DB::raw(‘name IS NULL’))
->orderBy(‘name’, ‘asc’)
->get();
“`

**3. Sắp xếp theo một cột nhưng đặt giá trị nhất định lên đầu danh sách?**

Để sắp xếp theo một cột nhưng đặt một giá trị nhất định lên đầu danh sách, chúng ta có thể sử dụng phương thức `orderByDesc()` và `orderByRaw()`. Đầu tiên, chúng ta sắp xếp theo cột đó theo thứ tự giảm dần và sau đó sắp xếp theo cột đó theo thứ tự tăng dần.

“`php
$user = DB::table(‘users’)
->orderByDesc(DB::raw(‘id = 1’))
->orderBy(‘name’, ‘asc’)
->get();
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta đặt giá trị của cột `id` so sánh với `1` lên đầu danh sách.

**Kết luận**

Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột là một yêu cầu phổ biến trong việc phát triển ứng dụng web. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột trong Laravel bằng cách sử dụng phương thức `orderBy()` và `orderByRaw()`. Chúng ta cũng đã xem xét các cách tiếp cận khác nhau để sắp xếp dữ liệu trong Laravel, bao gồm việc sử dụng Eloquent và sắp xếp dữ liệu từ các bảng liên quan.

Order By Multiple Columns Mysql

ORDER BY multiple columns MySQL là cách để sắp xếp kết quả truy vấn dựa trên nhiều cột trong cơ sở dữ liệu MySQL. Khi làm việc với dữ liệu có nhiều thuộc tính, việc sắp xếp theo một cột không đủ để đảm bảo kết quả truy vấn được sắp xếp theo yêu cầu cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ORDER BY multiple columns trong MySQL và cách áp dụng nó vào việc sắp xếp dữ liệu theo nhiều tiêu chí.

# Cú pháp của ORDER BY

Trước khi đi vào chi tiết, hãy cùng nhìn vào cú pháp của ORDER BY trong MySQL:

“`
SELECT column1, column2, …
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, …
“`

ORDER BY được đặt sau câu truy vấn SELECT và trước câu truy vấn FROM. Bạn có thể chỉ định nhiều cột cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải. Khi sự ưu tiên giữa các cột bị trùng lặp, MySQL sẽ sắp xếp theo trình tự của nó.

# Ví dụ về ORDER BY multiple columns

Hãy xem xét một ví dụ về ORDER BY multiple columns để hiểu rõ hơn. Giả sử chúng ta có một bảng “employees” chứa thông tin về nhân viên trong một công ty:

“`
+—-+———-+———–+——–+
| ID | LastName | FirstName | Salary |
+—-+———-+———–+——–+
| 1 | Smith | John | 5000 |
| 2 | Brown | David | 6000 |
| 3 | Johnson | Mary | 5500 |
| 4 | Smith | Sarah | 5500 |
+—-+———-+———–+——–+
“`

Để sắp xếp kết quả truy vấn theo các tiêu chí, chúng ta có thể sử dụng ORDER BY như sau:

“`
SELECT * FROM employees ORDER BY Salary DESC, LastName ASC;
“`

Kết quả truy vấn sẽ trả về như sau:

“`
+—-+———-+———–+——–+
| ID | LastName | FirstName | Salary |
+—-+———-+———–+——–+
| 2 | Brown | David | 6000 |
| 3 | Johnson | Mary | 5500 |
| 4 | Smith | Sarah | 5500 |
| 1 | Smith | John | 5000 |
+—-+———-+———–+——–+
“`

Kết quả đã được sắp xếp theo hai cột “Salary” và “LastName”. Trước hết, kết quả được sắp xếp giảm dần theo cột “Salary”. Nếu trùng lặp, kết quả được sắp xếp tăng dần theo cột “LastName”.

# FAQs về ORDER BY multiple columns trong MySQL

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về ORDER BY multiple columns trong MySQL:

Q: Tại sao chúng ta cần sử dụng ORDER BY multiple columns?

A: Khi dữ liệu cần được sắp xếp dựa trên nhiều tiêu chí, sắp xếp theo một cột không đủ để đáp ứng yêu cầu. ORDER BY multiple columns giúp ta sắp xếp dữ liệu theo nhiều tiêu chí trong cùng một truy vấn.

Q: Có giới hạn số lượng cột có thể sắp xếp?

A: Không, bạn có thể chỉ định bất kỳ số lượng cột nào cần thiết cho ORDER BY multiple columns. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều cột có thể làm tăng phức tạp của truy vấn và ảnh hưởng đến hiệu suất.

Q: Làm thế nào để thay đổi thứ tự sắp xếp của một cột?

A: Bạn có thể sử dụng ASC hoặc DESC sau tên cột để đảo ngược thứ tự sắp xếp. Mặc định, thứ tự sắp xếp là ASC (tăng dần). Ví dụ: ORDER BY column ASC hoặc ORDER BY column DESC để sắp xếp cột theo thứ tự tăng hoặc giảm dần.

Q: Có thể sử dụng các hàm hoặc biểu thức trong ORDER BY không?

A: Có, bạn có thể sử dụng các hàm hoặc biểu thức trong ORDER BY. Ví dụ: ORDER BY LENGTH(column), UPPER(column) để sắp xếp theo độ dài của cột hoặc sắp xếp theo chữ cái in hoa.

Q: Có thể sắp xếp theo thứ tự DESC cho một cột và thứ tự ASC cho một cột khác cùng trong ORDER BY không?

A: Có, bạn chỉ cần liệt kê tên cột theo thứ tự bạn muốn sắp xếp. Ví dụ: ORDER BY column1 DESC, column2 ASC.

ORDER BY multiple columns trong MySQL cho phép bạn sắp xếp kết quả truy vấn dựa trên nhiều cột. Bằng cách chỉ định các cột và thứ tự sắp xếp, bạn có thể kiểm soát cách dữ liệu được hiển thị. Sử dụng kỹ thuật này, bạn có thể đáp ứng được các yêu cầu sắp xếp phức tạp và đạt được mục đích truy vấn mong muốn.

Order By Field Mysql

ORDER BY FIELD MySQL là một cấu trúc truy vấn trong SQL được sử dụng để sắp xếp kết quả của một truy vấn theo thứ tự xác định. Đây là một cách mạnh mẽ để sắp xếp các bản ghi trong một bảng dữ liệu theo một thứ tự tuỳ chỉnh, không phụ thuộc vào giá trị của cột cụ thể nào đó.

Trong MySQL, câu lệnh ORDER BY được sử dụng để sắp xếp các kết quả trả về từ một truy vấn SELECT. Mặc định, các kết quả sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABCD (nếu được sắp xếp theo cột chữ cái) hoặc tăng dần (nếu được sắp xếp theo cột số). Nhưng nếu bạn muốn sắp xếp theo một thứ tự tùy chỉnh mà không phụ thuộc vào giá trị của cột, bạn có thể sử dụng cấu trúc ORDER BY FIELD MySQL.

Cú pháp của ORDER BY FIELD như sau:

“`
SELECT * FROM table_name
ORDER BY FIELD(column_name, value1, value2, value3, …)
“`

Ở đây, table_name là tên của bảng dữ liệu bạn muốn truy vấn và column_name là tên cột mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu trong bảng. value1, value2, value3,… là các giá trị mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo.

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng “users” chứa thông tin về người dùng và bạn muốn sắp xếp các người dùng theo một thứ tự tuỳ chỉnh (không phổ biến) dựa trên tên của họ. Bạn có thể sử dụng ORDER BY FIELD như sau:

“`
SELECT * FROM users
ORDER BY FIELD(name, ‘John’, ‘Alice’, ‘Bob’, ‘Jane’)
“`

Kết quả sẽ hiển thị những bản ghi có tên là ‘John’, sau đó là ‘Alice’, ‘Bob’, và cuối cùng là ‘Jane’. Nếu có bất kỳ người dùng nào không có tên trong danh sách trên, họ sẽ được hiển thị ở cuối.

Một điểm đáng chú ý là bạn có thể sử dụng ORDER BY FIELD không chỉ cho cột chứa dữ liệu chuỗi, mà còn cho các cột chứa dữ liệu số. Ví dụ, nếu bạn muốn sắp xếp các người dùng dựa trên tuổi của họ, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

“`
SELECT * FROM users
ORDER BY FIELD(age, 25, 30, 35, 40)
“`

Như bạn thấy, bạn cũng có thể sử dụng các giá trị số thay vì chuỗi trong cấu trúc ORDER BY FIELD.

FAQs

1. ORDER BY FIELD MySQL hoạt động như thế nào?

ORDER BY FIELD MySQL cho phép bạn sắp xếp các kết quả của một truy vấn SELECT theo một thứ tự tuỳ chỉnh, không phụ thuộc vào giá trị của cột cụ thể nào đó. Bạn chỉ cần chỉ định tên cột và danh sách các giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo.

2. Tôi có thể sử dụng ORDER BY FIELD cho cả các cột dữ liệu chuỗi và số không?

Đúng, ORDER BY FIELD có thể sử dụng cho cả các cột dữ liệu chuỗi và số. Bạn chỉ cần định rõ tên cột và chỉ định các giá trị tương ứng để sắp xếp theo.

3. Tôi có thể sử dụng ORDER BY FIELD cho nhiều cột không?

ORDER BY FIELD chỉ sử dụng cho một cột duy nhất trong mỗi truy vấn. Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột, bạn có thể sử dụng cấu trúc ORDER BY với nhiều tên cột và thứ tự ưu tiên tương ứng.

4. Tôi có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần bằng ORDER BY FIELD không?

Không, ORDER BY FIELD chỉ hỗ trợ sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần. Nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần, bạn có thể sử dụng cấu trúc ORDER BY DESC.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề mysql 2 order by

MySQL ORDER BY clause is easy
MySQL ORDER BY clause is easy

Link bài viết: mysql 2 order by.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này mysql 2 order by.

Xem thêm: blog https://thammyvienlavian.vn/category/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *